Послание на ДГ за м.март 2017
Дата: 01.03.2017 
Когато изберем да се прави добро, добро ще последва…
Никой не може да види бъдещето.
Джон Джърм, Президент на РИ

Уважаеми приятели,
 
Темата на месец март е една от зоните на фокус на Фондация Ротари „Водоснабдяване и канализация“. Достъпът до чиста вода, канализация и хигиена е човешко право. Водата дава живот. Водата е сила, която не може да се спре. Тече, всичко тече... тече времето, тече мисълта. Дали водата е основният измерител, с който съпоставяме процесите в живота, защото без вода няма да има време, няма да има мисъл. Когато хората, особено децата, имат достъп до чиста вода, канализация и хигиена, те водят по-здравословен и по-успешен начин на живот. Ние, ротарианците, изпълняваме устойчиви проекти и подкрепяме местни решения, които ще осигурят чиста вода,  канализация и хигиенни условия на повече хора всеки ден, като споделяме нашия опит с лидерите на общността.
 
През 2017 година се навършват 30 години от отварянето на Ротари за жените и включването на техния потенциал за служба на хуманитарни каузи като живителна сила за нашата организация. Поздравявам всички дами от Ротари и Ротаракт с празника им на 8 март и с благодарност за това, което правят като част от нашите клубове.  Задавам и въпроса: „Ще чакаме ли още 30 години, за да отразява съставът на Ротари света и времето, в които живеем?“
 
 В периода 13-19 март се чества Световната седмица на Ротаракт. Програмата  навършва 49 години. Работата с младите хора е изключително обогатяващо взаимодействие, стига ние, ротарианците да им отделим времето и усилията, които сме си обещали, когато сме чартирали Ротаракт и Интеракт клубовете. Ротаракт клубовете са наши партньори, но в каква степен привличаме енергията, знанията и желанието им да са част от позитивна промяна в нашите общности? Знаете ли, че едва 17% от тези млади хора са все още студенти? Останалите са юристи, архитекти, финансисти, предприемачи, служители в корпоративни структури или ангажирани в свой или семеен бизнес. Те имат добро образование,  говорят повече от един чужд език и живеят без затруднения в дигиталния свят. Това е повече от ценен ресурс за всеки един клуб, който действително се посвещава на служба на своята общност.
 
Включването на младите хора и жените, търсенето на многообразие в представените поколения, професии и социални групи като гаранция за бъдещето на Ротари, е ключова теза в посланието на Президента елект на РИ Йън Райзли. Имам основания да твърдя убедено, че е гаранция и за бъдещето на нашите клубове, за тяхната жизненост и за тяхната идентичност. Ние трябва да привличаме членове и да живеем в нашите клубове на база споделени ценности, приятелство, почтеност, професионализъм, готовност за служба и уважение към многообразието.
 
През месец февруари посетих Ротари клубовете Сливен, Ямбол, Раднево, Карнобат, Свиленград, Попово, Стара Загора, Самоков и Ботевград.
За нас то­зи ме­сец е ва­жен, за­що­то през не­го за­почва­ме да се гот­вим за но­ва­та ро­та­ри­ан­с­ка го­ди­на. Оп­ре­де­лят се при­о­ри­те­ти­те, представят се ло­го­то и те­ма­та, ко­и­то ще ни нап­рав­ля­ват през нея. В начало­то на март ще се про­ве­де обучител­ният се­ми­нар на Ин­те­ракт. На 11 март ще се проведе се­ми­нарът за обучение на пре­зи­ден­ти­те и сек­ре­та­ри­те на Ротари клубовете, както и семинарът за управление на грантовете. Нека не забравяме и зимния празник, организиран от Ротари клуб Смолян, едно събитие за спорт, удоволствие и приятелство.
 
И друг път съм каз­вал, че на­ша­та ор­га­ни­за­ция съ­щес­т­ву­ва и се раз­ви­ва бла­го­да­ре­ние на при­ем­с­т­ве­ност­та. Моят приемник Емил Коцев и аз по­вече от шест ме­се­ца об­съж­да­ме всичко, ко­е­то ста­ва в Дис­т­рик­та, и чер­та­ем пла­но­ве как той да се раз­ви­ва в по­ло­жи­тел­на по­со­ка. На­дя­вам се, че пре­зи­ден­ти­те на клу­бо­ве­, ко­и­то са в ман­дат се­га, и бъ­де­щи­те ли­де­ри на те­зи клу­бо­ве, след се­ми­на­ри­те ще сед­нат и ще нап­ра­вят съ­що­то, ка­то ре­шат за­ед­но кое е най-доб­ро за тех­ния клуб.
 
Ще завърша своето месечно послание към вас, както го започнах, като сега ще цитирам Генералния секретар на ООН 2007-2016 год. Бан Ки Мун: Ние всички можем само да спечелим много от слушане на другите. Никоя култура не държи ключовете за всички решения…
Март 2017

Ваш в Ротари,
Димитър Димитров
Дистрикт гуверньор Д-2482
Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - за пътна безопасност
» КОВИД 19 на прицел
» 20 години РК Свиленград
» Проект Училището - привлекателен център за нашите деца!
» Послание на ДГ Илиян Николов за юни 2021
» В навечерието на Празника на българската просвета Ротари клуб Нова Загора проведе тържествена сбирка и отличи изявени просветни дейци от общината.
» XV състезание по майсторско колоездене проведе Ротари клуб Поморие
» РК Габрово се включи в "Да изчистим България заедно"
» Да убием вируса!-Състезание по прецизна спортна стрелба! Организирано от Ротари клуб Айтос
» Албумът Моят Казанлък