ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РИ”
Дата: 12.04.2023

Служба, Лидерство, Приемственост

Уважаеми приятели,

От името на Дистриктния екип и от мое име, като Дистрикт Гуверньор на Д2482 за 2022-2023 година и председател на УС на СНЦ „Дистрикт 2482 към РИ“, имам удоволствието да ви поканя да участвате в общо събрание на Сдружението, които ще се състои на 14-ти май 2023 година в Тракийска Резиденция „Старосел“, зала Терес. Регистрациите и проверка на документите ще започнат от 09:00 часа, а началото на събранието е от 10:00 часа.

На сайта е приложена покана с програма и дневен ред на Общото събрание, както и Акредитивно писмо за упълномощаване на делегати.

Ваша в Ротари,

Виолина Костова
Дистрикт Гуверньор 2022-23
Ротари Интернешънъл
Дистрикт 2482 – България