Час по бизнес
С проекта „Час по бизнес” искаме да засилим връзката между бизнеса и образованието и да допринесем за професионалното и гражданско израстване на младежите.

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центърът на учебно тренировъчните фирми (УТФ) са партньори в проекта „Час по бизнес” и към тях се присъединиха ротарианците от Дистрикт 2482. Те ще срещнат учениците от професионалните училища с представители на водещи компании, споделящи принципите на Корпоративната социална отговорност.

Към проекта през 2009 г. се присъединиха ротарианците от Дистрикт 2482  

В час с големите мениджъри

...За избора на вярната посока
...За пътищата към успеха.
...За обмена на опит и идеи.
...За да проверим вярно ли е това,
което пише в учебниците.


Уважаеми колеги, членове и съмишленици,

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центърът на учебно тренировъчните фирми (УТФ) са партньори в проекта „Час по бизнес” и към тях се присъединиха ротарианците от Дистрикт 2482. Те ще срещнат учениците от професионалните училища с представители на водещи компании, споделящи принципите на Корпоративната социална отговорност.
Българската Мрежа на УТФ е създадена през 1994г. и сега обединява повече от 3500 ученици в 290 УТФ от 90 средни училища в 54 населени места в страната. Учениците са “служители” и „мениджъри” в тренировъчни предприятия най-малко една учебна година. Те изпълняват всички дейности съгласно българските закони по регистрация на предприятието; наемане на персонал; проучване и излизане на пазара; оформяне на търговски сделки; управление на предприятието; контакти с партньори, клиенти и институции; участие в търговски изложения и други. Подобна форма на обучение е широко разпространена в много страни по света.
С проекта „Час по бизнес” искаме да засилим връзката между бизнеса и образованието и да допринесем за професионалното и гражданско израстване на младежите.
Предлагаме ви като бизнес лидери и професионалисти да запознаете учениците, както с основни понятия в бизнеса, така и конкретни ситуации от практиката, понятия, иновативни решения, пазарни нововъведения и други интересуващи ги въпроси. Те ще запълнят част от празнината между училищните знания и реалностите, които очакват учениците и това ще спомогне за по-успешната им професионална ориентация и социална реализация. Ползата е и за обществото и за бизнеса. Важен елемент от проекта е и разпространението на знанието за корпоративната социална отговорност.
Партньорите БФБЛ, Центърът на УТФ и Ръководството на Ротари Дистрикт 2482 търсят съмишленици и поддръжници за разширяване на контактите между бизнеса и училищата. Така инициативата “Час по бизнес” ще продължи с нови, по-амбициозни измерения и по-голям обхват.

Очакваме да се включите в тази инициатива и да отговорите на въпросите и очакванията на младежите, които утре ще бъдат на работа при Вас!

Нека в “Час по бизнес” да подадем ръка на бъдещето си!
Повече информация можете да получите на тел. 986 52 02 – БФБЛ;
963 22 72 – Център на УТФ и на адреси: office@bblf.bg и info@buct.org