Профилактични дентални прегледи – предпоставка за подобряване на оралното здраве при децата
Проектът е финансиран в първата половина на 2023 година след кандидатстване и одобрение от Дистрикт 2482. Основната цел на прокта е: Повишаване на здравната култура и подобряване на оралното здраве на децата и учениците от гр. Враца. Целевата група е 250 деца - ученици между 9 и 15 годинил Тя е дефинирани на база на проучване сред лекари по дентална медицина, членове на Български Зъболекарски Съюз – Районна колегия Враца. Очакваните резултати от проекта са: • Проведени срещи с директори и обществени съвети на училища на територията на град Враца; • Изготвени и разпространени информационно-разяснителни материали; • Извършени профилактични дентални прегледи на представителите на целевата група (деца от 9 до 15 годишна възраст) – 250 броя; • Презентиране на резултатите от проекта. Участие на клуба включва осигуряване на финансов принос и пряко, лично участие на доброволни начала на не по-малко от 3-ма от членовете на Ротари клуб Враца.Представители на Интеракт клуб Враца също ще вземат лично участие. С реализиране на проектните дейности, ще се постигне, както повишаване на информираността и здравната култура на целевата група, по отношение необходимостта от редовна дентална профилактика, така и създаване на предпоставки за превенция на ортодонтските заболявания и аномалии, и подобряване на детското орално здраве. Общата стойност на гранта е 2000,00 щ.д, и съфинансиране от РК Враца в размер на 1000,00 щ.д. Проектът ще бъде изпълнен до края на 2023 година.

Период за осъществяване на проекта
2023-2024

Клубове, участващи в проекта
РК Враца

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант

Сума на проекта
3000 щ.д.