ПРОЕКТ “ДА ДАРИМ ВЪЗМОЖНОСТ”
Мисията на клуба е подкрепа на младите таланти на град Бургас, а конкретната цел на проекта “Да дарим възможност” е да се подобрят средата и условията за реализация на талантливи деца и младежи в училищна възраст до 19 години, които са организирани в клубна дейност по интереси, като им се осигурят по-големи възможности за развитие и изява. Този проект в нашия клуб стартира през 2008 година. За всички тези години Ротари клуб Бургас- Пиргос е подкрепил над 40 проекта. Проектът „Да Дарим Възможност“ е на конкурсен принцип. Отправяме покана до всички училища и клубове да кандидатстват за подкрепа на проекти и да информират възпитаниците си за възможността за подкрепа на индивидуални инициативи. Получените заявления се разглеждат и оценяват от представители на Ротари клуб Бургас- Пиргос . Като всяка инициатива и устойчив проект на клуба ни и този има разписани правила и задължителни изисквания. . Целевите области за подкрепа са точни науки, изкуства, хуманитарни науки, спорт. Така определените области нямат задължителен характер. По-голяма тежест при подбора на проекти и инициативи имат техния вид, качество, съответствие със задължителните критерии и с правилата за предимство. Възможни направления на подкрепа са: разходи за технологично оборудване, обзавеждане; ремонт на материално-техническа база; разходи за участие в конкурси и състезания; разходи за материали, прототипи, екипи, консумативи; хонорари на преподаватели (специалисти, различни от постоянно ангажирания ръководител); реклама. Задължителните изисквания са : - Възраст на децата/младежите – училищна - до 19 години; - Дейността, за чиято подкрепа се кандидатства, да не е забранена от закона; - Клубът да развива дейността си на територията на Община Бургас и съответно при индивидуалните инициативи кандидатът да е ученик на територията на Община Бургас . - Проектите да са устойчиви и с перспектива.

Клубове, участващи в проекта
ОТ бУРГАС И РЕГИОНА

Начин на финансиране на проекта
САМОФИНАНСИРАНЕ

Сума на проекта
5000 ЛЕВА