Подкомитет Глобални грантове

Мирослав Генов

» Ръководство за глобални грантове - на български, актуално към 2019
» Жизнен цикъл глобален грант
» Апликационна форма Глобален грант - хуманитарен проект
» Апликационна форма Глобален грант - комбинирано: хуманитарен проект и екипи за професионално обучение
» Апликационна форма Глобален грант - стипендия
» Апликационна форма Глобален грант - екипи за професионално обучение
» Насоки за оценка на общността - на български, актуално към 2019
» Политики на зони на фокус - на български, актуално към 2019
Подкомитетът за Глобални грантове популяризира дейността на Фондация Ротари за решаването на някои от най-трудните проблеми в света и насърчава клубовете за изпълнение на проекти финансирани с глобален грант.
Председателят на подкомитета следи за навременното отчитане на проектите финансирани чрез глобален грант и участва в организирането на обучения насочени към познаването и правилното прилагане на правилата и политиките на Фондация Ротари по грантовите програми.
Членовете на подкомитета помагат на Клубовете в процеса на подготовка на техните предложения за финансиране с глобален грант.

С глобален грант се финансират международни проекти, които попадат в една от шестте зони на фокус определени от Фондация Ротари като приоритетни. Проектите трябва да отговарят на реални нужди на общността, да включват дейности с устойчиви и измерими резултати.
С глобален грант могат да се финансират следните типове проекти:
1. Хуманитарни проекти – насочени към определени нужди на дадена общност и постигащи устойчиви и измерими резултати в полза на тази общност.
2. Екипи за професионално обучение – групи от професионалисти, които пътуват в чужбина или да учат местни специалисти в дадена област, или сами да научат повече.
3. Стипендии за следдипломни академични изследвания.

За глобален грат може да кандидатства всеки клуб, който е квалифициран съгласно правилата на Фондация Ротари.

Повече информация за глобалните грантове можете да намерите в ръководствата и насоките качени на страницата на www.rotary-bulgaria.org/Комитети/Комитет за Фондация Ротари или на www.rotary.org/The Rotary Foundation/Global Grants.